Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

TOEPASSING - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, alle door KLIMACOOL SYSTEMS BVBA gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en alle overige door KLIMACOOL SYSTEMS BVBA verrichtte handelingen. Bijzondere voorwaarden en overeenkomsten van KLIMACOOL BVBA gelden bij voorrang op deze algemene verkoopsvoorwaarden. De toepassing van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk geweigerd tenzij KLIMACOOL SYSTEMS BVBA daartoe voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk mee instemt.

INFORMATIE - De KLIMACOOL SYSTEMS BVBA is geenszins aansprakelijk voor schade, welke kan ontstaan door fouten, drukfouten enz., welke eventueel in onze offertes, brieven, catalogi, brochures,website enz. mochten voorkomen.

BEVESTIGING: elke bestelling/reservering, ook via de website, bindt de klant doch is slechts bindend ten opzichte van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA in geval van diens bevestiging per e-mail.

PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN - Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld exclusief BTW, doch exclusief andere kosten. Alle facturen zijn onmiddellijk en contant betaalbaar en alleszins uiterlijk binnen de maand na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling binnen de vervaldag door de klant is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 10% van het factuurbedrag per jaar vanaf de factuurdatum. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum met vermelding van datum en nummer van de factuur. Zo niet wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.

ONTBINDING - Bij niet betaling of niet naleving van één of meerdere andere contractuele verplichtingen door de klant, behoudt KLIMACOOL SYSTEMS BVBA zich het recht voor om de uitvoering van haar verplichtingen te staken. Tevens behoudt KLIMACOOL SYSTEMS BVBA zich in dat geval het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, onverminderd de sanctiebepalingen in geval van ontbinding per typecontract.

OVERMACHT - Wanneer KLIMACOOL SYSTEMS BVBA ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: brand, stakingen, bedrijfsblokkades, maatregelen van overheidswege, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, …

De KLIMACOOL SYSTEMS BVBA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen onder meer in geval van faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen, liquiditeitsproblemen, ontbinding of wijziging van de vorm of de inhoud van de vennootschap, alsook bij om het even welke andere wijziging aan de juridische toestand van de klant.

DEELBAARHEID - De nietigheid van één van de clausules in de bijzondere of de algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg.

KENNISGEVING - Gewijzigde contactgegevens, zoals in de bijzondere voorwaarden medegedeeld worden binnen de 7 dagen na de kennisname ervan ter kennis gebracht aan de andere partij per fax of per e-mail (beiden met ontvangstbevestiging) dan wel per aangetekend schrijven.

BIJLAGEN - Alle bijlagen waarnaar werd verwezen in het contract en zoals bijgevoegd achteraan dit contract maken integraal deel uit van deze voorwaarden. Elke vorm van wijziging, overeengekomen tussen de partijen, aan huidige voorwaarden, zal in bijlage worden toegevoegd en eveneens integraal deel uitmaken van deze voorwaarden.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT - In geval van betwisting i.v.m. de algemene en de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing zijn uitsluitend de Rechtbanken te Hasselt en Sint-Truiden bevoegd.

VERHUUR 

DUUR - De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals in de bijzondere voorwaarden overeen gekomen.

De gehuurde materialen worden ter beschikking gesteld in één van de uitbatingplaatsen van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA. De huurder die nalaat de gehuurde materialen op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn.

Van zodra de overeengekomen huurtijd is beëindigd, is de huurder van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verplicht de gehuurde materialen terug te bezorgen op eigen kosten en tijdens de kantooruren. Per dag vertraging is een gebruiksvergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs voor één dag alsook een aanvullende schadevergoeding van 50 % voormelde dagprijs per dag vertraging.

Indien de huurder de lopende huurovereenkomst tegen het einde van de overeengekomen huurperiode wenst te verlengen, dient hij dit minstens 24 u op voorhand aan te vragen aan KLIMACOOL SYSTEMS BVBA. De huurverlenging/vernieuwing is slechts van kracht in geval van schriftelijke bevestiging van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA.

Indien de huurder zich in de onmogelijkheid bevindt om het gehuurde goed terug te bezorgen om welke reden dan ook, is hij aan de verhuurder de verkoopwaarde verschuldigd.

RISICO - De huurder verklaart de gehuurde materialen in perfecte staat van onderhoud en werking te hebben ontvangen en dit te hebben gecontroleerd. De materialen moeten bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat worden teruggebracht naar KLIMACOOL SYSTEMS BVBA minus de normale slijtage. De huurder blijft gedurende de gehele huurtijd, inclusief tijdens het vervoer, het risico dragen voor verlies, diefstal, beschadiging, minwaarde, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen ten opzichte van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA. De huurder is tijdens de gehele huurtijd, inclusief het vervoer tevens aansprakelijk voor elke schade of hinder die de gehuurde materialen, of het gebruik ervan, zelfs zonder enige fout in hoofde van de huurder, aan derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal KLIMACOOL SYSTEMS BVBA vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van dergelijke schade.

Hij is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatsvinden, zonder enige tussenkomst van de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA.

GEBRUIK - De huurder verbindt er zich toe de gehuurde materialen te gebruiken als een goede huisvader op zijn kosten. Hieronder wordt verstaan:

Bescherming tegen overbelasting en beschadiging alsook het dagelijks onderhoud conform de gebruiksvoorschriften. De huurder verklaart hiervan in kennis te zijn gesteld bij de ondertekening van deze overeenkomst, met inbegrip de dagelijkse controle en in dien nodig aanvulling van het oliepeil van de motoren.

Het gebruik van het materiaal in goede werkcondities, waarbij de luchtfilter wordt zuiver gehouden en de toestellen stofvrij en droog worden bewaard.

Geen veranderingen aan de gehuurde materialen aan te brengen.

Elektrisch materiaal dient met de juiste spanning op het net te worden aangesloten.

De huurder dient alle wettelijke en reglementaire bepalingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur na te leven, hij dient hinder te vermijden en staat in voor alle kosten, met inbegrip van onder meer alle belastingen, vergunningen, controlemaatregelen, die hieruit voortvloeien. De huurder blijft steeds aansprakelijk voor de betaling aan de verbaliserende of vaststellende instantie van de opgelopen boetes, van belastingen of van retributies ten gevolge van overtredingen in de ruimste zin van het woord.

Het is de klant niet toegestaan het gebruik en het genot van de voornoemde apparaten/materialen, op welke wijze dan ook, aan derden over te dragen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA.

De apparaten/materialen en bijhorigheden blijven ten allen tijde eigendom van de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA. De klant moet erop toezien dat de identificatie waarmee KLIMACOOL SYSTEMS BVBA op de gehuurde materialen wordt aangeduid als eigenaar van de materialen, te allen tijde zichtbaar bevestigd blijft op de apparaten/materialen.

Indien de vriesaanhangwagen wordt gehuurd dient hij er op toe te zien dat

het trekkend voertuig bestemd is voor het trekken van de aanhangwagen

het maximaal toegelaten gewicht niet wordt overschreden

hij beschikt over een geldig rijbewijs van het juiste type.

De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied. Iedere verplaatsing van het gehuurde materiaal buiten de landgrenzen is verboden.

TOEZICHT - KLIMACOOL SYSTEMS BVBA wordt gemachtigd ten allen tijde controle en toezicht uit te oefenen op de gehuurde materialen en mag ten allen tijde toegang hebben tot de plaats waar de gehuurde materialen zijn ondergebracht en/of waar ze worden gebruikt.

DEFECT EN HERSTELLING

Indien de toestellen een defect vertonen dat niet te wijten aan enige fout van de huurder, verbindt KLIMACOOL SYSTEMS BVBA zich ertoe dit te herstellen. De huurder dient de verhuurder in dat geval onmiddellijk in kennis te stellen , waarna de werkzaamheden zo spoedig als mogelijk worden uitgevoerd. De kosten voor vervoer naar de werkplaatsen van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA blijven voor rekening van de huurder. Enkel KLIMACOOL SYSTEMS BVBA of een door haar gemachtigd persoon kan opdracht geven om herstellingen aan de materialen uit te voeren. In alle andere gevallen zijn deze kosten ten laste van de klant.

De huurder is niet gerechtigd op enige schadevergoeding die voort vloeit uit dergelijke herstellingen, noch is hij ten gevolge van het defect en de herstelling gerechtigd om de overeenkomst te laten ontbinden.

Indien herstel onmogelijk blijkt te zijn behoudt de verhuurder zich het recht voor om het defecte materiaal te vervangen door gelijkaardig materiaal, dan wel om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. In dat geval zal de verhuurder de huurprijs voor de periode dat de materialen hebben stilgelegen terugbetalen, zonder gehouden te zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding.

MELDINGSPLICHT - De klant dient de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA binnen de 24 u in te lichten in geval:

Een derde beslag zou leggen op het geheel of een gedeelte van de gehuurde materialen en/of maatregelen van bewaring zou nemen, in welk geval de klant aan de beslag leggende partij moet betekenen dat de gehuurde materialen aan de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA toebehoren.

Het geheel of een gedeelte van het gehuurde materiaal zou betrokken zijn bij een schadegeval dat lichamelijke of stoffelijke schade veroorzaakte.

Het geheel of een gedeelte van het gehuurde materiaal zou worden opgeëist, gestolen of beschadigd dan wel een defect vertoont.

De klant voorwerp uitmaakt van een aanvraag tot gerechtelijk akkoord of faillissementsverklaring.

Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder in geen enkel geval meer aanspraak kunnen maken op haar verzekering (omnium zonder afkoop) en zal zij de volledige schade aan de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA dienen te vergoeden. De klant is gehouden tot betaling van de volledige verkoopwaarde van het gehuurde zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden indien de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA ook maar enigszins nadeel ondervindt wegens het niet of laattijdig naleven van bovenvermelde meldingsplicht.

PRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN – De huurprijs wordt overeengekomen in de bijzondere voorwaarden en loopt door op zaterdag, zon – en feestdagen en is tevens verschuldigd in geval van onbruikbaarheid voor de duur van enige herstelling door de verhuurder uit te voeren tijdens de duur van de overeenkomst.

De huurder zal KLIMACOOL SYSTEMS BVBA vergoeden voor alle kosten voor ontsmetting en reiniging in gevolge van het gebruik van de wagens.

WAARBORG – De huurder dient de huurprijs voor de voorziene huurperiode vooruit te betalen als waarborg. Deze is opeisbaar vanaf de dag dat de huur ingaat. Indien de huur wordt verlengd behoudt KLIMACOOL SYSTEMS BVBA zich het recht voor om een nieuw voorschot te vragen, gelijk aan de verschuldigde huur voor de periode van verlenging.

  • ONTBINDING VAN DE HUUR en SCHADEVERGOEDINGEN
  • KLIMACOOL SYSTEMS BVBA behoudt zich het recht voor om de huur als ontbonden te beschouwen bij gebrek aan afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of in ontvangstneming. Partijen komen overeen dat in dergelijk geval de huurprijs voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd is bij wijze van schadevergoeding, onverminderd het recht van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA om de werkelijk geleden schade te vorderen.
  • Bij gebrek aan naleving van eender welke ander verplichting die voortvloeit uit de huurvoorwaarden is naast de huurprijs voor de overeengekomen huurperiode is tevens een bijkomende schadevergoeding van 50 % van de huurprijs voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd.

 VERKOOP 

 ANNULATIE - In geval van annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale waarde van de bestelling. De betaalde voorschotten blijven door KLIMACOOL SYSTEMS BVBA verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

LEVERING - Tenzij anders overeengekomen, gebeuren alle leveringen steeds vanuit het magazijn van KLIMACOOL BVBA. De kosten van de levering zijn altijd ten laste van de klant. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden KLIMACOOL SYSTEMS BVBA niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

ZICHTBARE GEBREKEN/NIET CONFORME LEVERING - In geval de levering zichtbare gebreken vertoont of niet conform is aan de aanvaarde bestellingen dient de klant daarvan akte te laten nemen op het ogenblik van de levering. Zo niet wordt de levering geacht te zijn aanvaard.

GARANTIE - De vrijwaringspicht van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA m.b.t. zichtbare en verborgen gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers.

De KLIMACOOL SYSTEMS BVBA is geenszins aansprakelijk voor enig defect veroorzaakt door fout gebruik of slecht onderhoud. Dit is ook het geval indien het materiaal werd gereviseerd, getransformeerd, hersteld of gedemonteerd – zelfs gedeeltelijk - door personen die niet erkend zijn door de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA.

EIGENDOMSVOORBEHOUD - De geleverde goederen blijven eigendom van de KLIMACOOL BVBA tot de volledige betaling van de verkoopprijs desgevallend vermeerderd met de kosten en de intresten, zelfs indien zij werden geïncorporeerd of gewijzigd. Het risico gaat echter over op de klant vanaf de ondertekening van het contract. De klant verbindt zich ertoe de koopwaren niet te verkopen of af te staan aan derden zolang de koopwaren eigendom blijven van de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA. In geval van overtreding is naast de verkoopprijs tevens een bijkomende schadevergoeding van 20 % van de waarde van de geleverde materialen verschuldigd.

ONTBINDING – KLIMACOOL SYSTEMS BVBA behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen indien de klant de goederen niet afhaalt op de aan hem meegedeelde datum, onverminderd de toepassing van artikel 1 “annulatie”

Indien de klant één of meer contractuele verplichtingen niet naleeft behoudt KLIMACOOL SYSTEMS BVBA zich het recht voor om de verkoop ten laste van de klant ontbinden. Alle goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud, worden in dat geval door de KLIMACOOL SYSTEMS BVBA teruggenomen.

Herstellingen / onderhoud

 AFHALEN - De klant dient de te herstellen/ onderhouden materialen af te halen ten laatste achtenveertig uren nadat hij ervan op de hoogte werd gebracht dat de materialen klaar zijn. Vanaf de derde dag behoudt KLIMACOOL BVBA zich het recht voor om een forfaitaire dagvergoeding aan te rekenen ten bedrage van € 15.

ONDERDELEN - Vervangen stukken en/of onderdelen worden ter beschikking gehouden van de klant op diens uitdrukkelijk verzoek gedurende hoogstens 7 dagen na de beëindiging van de herstelling.

VOORSCHOT - Wanneer de herstellingskosten hoger liggen dan € 250 behoudt KLIMACOOL BVBA zich het recht voor om een voorschot te innen onverminderd diens retentierecht op de materialen zolang algehele betaling uitblijft.

KLACHTEN EN GARANTIE - Bij de afhaling van de herstelde materialen erkent de klant deze te hebben gecontroleerd op zichtbare gebreken en de herstelling te hebben aanvaard.

Enige klacht, zelfs indien schijnbaar gegrond, ontslaat de klant niet van zijn betalingsverbintenis.

KLIMACOOL SYSTEMS BVBA verleent …garantie op de door hem uitgevoerde herstel- en onderhoudswerken in geval van een verborgen gebrek. .Uitgevoerde garantieprestaties leiden in geen geval tot de vernieuwing, verlenging of schorsing van de oorspronkelijke termijn.

De garantie geldt niet op nieuw ingebouwde onderdelen. Daarop geldt de door de constructeur verleende fabrieksgarantie.

Volgende schades en gebreken komen niet voor garantie in aanmerking:

- schades en gebreken veroorzaakt door een eerder of later gebeurd ongeval

- schades en gebreken aan herstellingen die niet hersteld werden door de garantie-verlenende hersteller

- schades en gebreken veroorzaakt door bedieningsfouten

- schades en gebreken veroorzaakt door slecht onderhoud

- schades en gebreken veroorzaakt door onvoorzichtigheid

- schades en gebreken veroorzaakt door normale slijtage.

Er kan door de klant slechts aanspraak gemaakt worden op een garantie-herstelling, voor zover het gebrek binnen de 3 dagen na vaststelling ervan aan KLIMACOOL SYSTEMSBVBA werd gemeld. De garantie vervalt op het moment dat de klant het gebrek op eigen initiatief en/of zonder toestemming van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA door een derde tracht te laten herstellen.

AANSPRAKELIJKHEID

De materialen die voor herstelling toevertrouwd worden aan KLIMACOOL SYSTEMS BVBA, blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

De klant kan geen vergoeding eisen noch onkosten vanwege de immobilisatie van zijn materialen tijdens de herstellingswerken.

KLIMACOOL SYSTEMS BVBA is geenszins aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt aan derden door de materialen waaraan zij herstellingen verricht.

KLIMACOOL SYSTEMS BVBA is gehouden tot een inspanningsverbintenis en uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit haar zware fout.

De aansprakelijkheid van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA is hoe dan ook beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de goederen en/of diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van KLIMACOOL SYSTEMS BVBA is bovendien steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x